Андреев Ване
 

ИСКУСТВО ♦ ДОВЕРБА ♦ РЕЗУЛТАТ

 
 
 
 
 

Стопанско право

 

 
Нудиме правна заштита на вашиот деловен потфат. Правна поддршка при склучување деловни договори, проширување на истите, асистенција при собирање на потребна документација и наплата на побарувања.

 
 
 
 

Меѓународно право

 

 
Постапување при кршење на меѓународните права и правно претставување пред меѓународните судови во Европска унија.
 
 
 
 

Трудово право

 

 
Комплетна правна услуга за остварување на правата од работен однос, почнувајќи од утврдување на висината на паричното побарување со вештачење, поднесување на тужба пред надлежниот суд.
 
 
 
icon-4
 

Казнено право

 

 
Нашиот тим постапува до надлежни органи за предмети кои имаат кривична одговорност. Одбрана на обвинети лица во судска и административна постапка.
 
 
 
 
 
 

Наследно право

 

 
Спроведување оставинска постапка со која судот ги утврдува наследниците. Нашиот тим обезбедува и целосна документација во процесот на оставинската постапка, како за наследниците така и за починатиот.
 
 
 
 

Административно право

 

 
Изготвување жалба за кривични пријави на различни органи
Изготвување жалба за кривични уредби на сообраќајната полиција
Изготвување жалба за административни акти
Вонсудска помош по административен ред при нарушени права.
 
 
 
 

Семејно право

 

 
Адвокатска канцеларија Андреев Ване врши правни услуги од областа на семејно право и тоа: бракоразводни постапки, утврдување и оспорување на мајчинство/татковство, издршка на деца и брачен другар.
 
 
 
icon-4
 

Финансиско право

 

 
Банкарство и кредитирање
Даноци и други јавни давачки
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Услуги

 

Услуги

 
Основање на правни лица во Централниот регистар на РСМ, со изготвување на целокупната документација, регистрација на работно време во ЦРРСМ, регистрација на подружница на правно лице и сите останати услуги пред Централниот регистар на РСМ, со тоа што истите ги поднесуваме електронски пат , што ни овозможува да дадеме брза услуга на клиентите.

На нашите клиенти им овозможуваме и услуги во Агенцијата за катастар на недвижности на РСМ. Постапка за поднесување на барање за имотен лист преку електронски пат, постапка за вадење на историјат за извршени запишувања во катастарот на недвижности, со тоа што на нашите клиенти им заштедуваме време.
 
 
 
 
 
 
 
АДВОКАТСКА КАНЦЕЛАРИЈА ВО МАКЕДОНИЈА СО СЕДИШТЕ ВО СТРУМИЦА СО ИСКСУТВО ОД ПРЕКУ 20 ГОДНИ ВО РАЗЛИЧНИ ОБЛАСТИ
 
 
 
 

За нас

 

За Нас

 
На своите клиенти им нудиме комплетна правна помош во разни области на правото, во толкувањето и примената на законските прописи. Нашите правни услуги опфаќаат се, од техничка административна работа па се до сложени договори и судски постапки. Адвокатаската канцеларија АНДРЕЕВ ВАНЕ од Струмица постои повеќе од 20 успешни години нудејќи им комплетна правна помош како на граѓаните на РСМ така и на странски државјани.

За нашата успешна работа и нашето искуство, зборуваат големот број на клиенти и големиот број на успешни судски спорови.
 
 
 
 
Андреев Ване
 

Адвокатска канцеларија Андреев Ване

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Контактирајте не за правни совети и консултации

 
 
 
 

За Нас

 

Контакт

 

Контакт

 
 
*
 
 
 
*
 
 
 
 
*